Znanje je moć. Saznanje je preduslov.

Društvo

Ombudsman: Netačne tvrdnje JUKOM-a da je smanjen integritet i vidljivost Zaštitnika građana

Zaštinik građana Zoran Pašalić izjavio je danas da smatra da su tvrdnje o radu Zaštitnika građana, koje je izneo Кomitet pravnika za ljudska prava (JUКOM) na završnoj konferenciji projekta "Zaštitnik građana u kontekstu evropskih integracija" 20. decembra 2019. godine, "netačne i jednostrane, da obiluju proizvoljnim ocenama i da imaju za cilj da ospore dosadašnji rad i rezultate kako bi dočarale navodni pad poverenja građana u instituciju ombudsmana".
BetaDecembar 22, 2019
Zaštinik građana Zoran Pašalić izjavio je danas da smatra da su tvrdnje o radu Zaštitnika građana, koje je izneo Кomitet pravnika za ljudska prava (JUКOM) na završnoj konferenciji projekta "Zaštitnik građana u kontekstu evropskih integracija" 20. decembra 2019. godine, "netačne i jednostrane, da obiluju proizvoljnim ocenama i da imaju za cilj da ospore dosadašnji rad i rezultate kako bi dočarale navodni pad poverenja građana u instituciju ombudsmana".

Pašalić je rekao da je “istina da se sada pritužbe odbacuju brže, pre svega da gradjani ne bi bili mesecima u neizvesnosti, pa da im se nakon nekoliko meseci saopštava da institucija nije nadležna, što je bila desetogodišnja praksa.

“Zbog toga smo uveli dve nove redovne aktivnosti Dan otvorenih vrata (u Beogradu) i Dane ombudsmana (u gradovima i opštinama Srbije). Dakle, uveli smo praksu odlaženja gradjanima “na noge” upravo da bismo im približili nadležnosti institucije i upoznali ih sa načinima zaštite prava koja su im narušena”, kazao je Pašalić.

On je rekao da je “broj pritužbi i dalje prosečan na godišnjem nivou, dok je ukupan broj obraćanja Zaštitniku gradjana povećan u odnosu na prethodnu godinu za skoro 15 odsto”.

“To je rezultat direktnog kontakta sa gradjanima”, kazao je zaštitnik gradjana i dodao da je JUКOM na predstavljanju projekta “naglašavao da ombudsman treba da bude kontrolor uprave, a ne sudova, ne uzimajući u obzir najznačajnije prakse institucija zaštite ljudskih prava u Evropi, odnosno da u većini evropskih država ombudsman ima pravo da kontroliše sudsku upravu”.

Pašalić je naglasio i da je netačna informacija o datumu pokretanja postupka kontrole MUP-a u slučaju hapšenja zaposlenog u “Кrušiku”, navodeći da je “Zaštitnik gradjana u novembru, mesec dana pre nego što je A.O. pušten iz pritvora, pokrenuo po sopstvenoj inicijativi i u okviru svojih nadležnosti postupak kontrole rada MUP-a, a potom uputio i urgenciju pošto odgovor nije dostavljen u traženom roku”.

“Zato ne razumem licemernu izjavu da Zaštitnik gradjana treba, kako je naveo JUКOM, da “do kraja isprati slučaj A.O.”, iako nema ni Ustavom ni zakonom propisanu mogućnost vršenja kontrole rada tužilaštva i sudova. Dakle, sa jedne strane se zagovara da treba da nastavi postupak i prema organima za koje nije nadležan, a sa druge strane osporava mu se širenje nadležnosti na kontrolu sudske uprave”, kazao je Pašalić.

Iz Kancelarije republičkog ombudsmana su naveli i da je “nevladina organizacija Кomitet pravnika za ljudska prava (Jukom) predstavila u novembru Izveštaj o radu ombudsmana Srbije u periodu 2015-2019. godine, koji je upućen Globalnoj alijansi nacionalnih institucija za ljudska prava, u kome se navodi su u poslednjih pet godina značajno smanjeni integritet, efikasnost i vidljivost te institucije, a od Alijanse je zatraženo da status Ombudsmana Srbije sa nivoa “A” snizi na niži nivo u procesu reakreditacije”.

“S obzirom da su predstavnici JUКOM-a procenjivali, kako su sami naveli, kapacitete institucije Zaštitnika gradjana da osigura zaštitu i promociju ljudskih prava, trebalo bi utvrditi njihove kapacitete da se ovakvim procenama bave, posebno u svetlu njihove preporuke Globalnoj alijansi nacionalnih institucija za ljudska prava da status Ombudsmana Srbije sa nivoa “A” snizi na niži nivo u procesu reakreditacije”, rekao je Pašalić.

On je rekao da “ovakva preporuka JUКOM-a posle skoro 15 godina godina rada institucije Zaštitnika gradjana na zaštiti ljudskih prava u Srbiji, kao i njihova ocena da bi ponovno dobijanje statusa “A” potencijalno dovelo do ukidanja same institucije omudsmana, predstavlja proizvoljnu ocenu koja je zasnovana na nepoznavanju situacije i istinskog rada svih zaposlenih u instituciji Zaštitnika gradjana.

Kako je saopšteno iz kancelarije ombudsmana, u toku prošle godine republičkom zaštitniku gradjana obratilo se više od 9.000 gradjana, a primljeno je više od 3.000 pritužbi u kojima su gradjani ukazivali na povrede svojih prava, u najvećem broju u oblasti dobre uprave, te u ekonomsko-imovinskoj i socijalnoj sferi.

Uspostavljena je posebna organizaciona jednica koja obavlja poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), koja je ojačana povećanjem broja izvršilaca koji će raditi na unapredjenju i zaštiti prava lica lišenih slobode i sprečavanju torture.

Pašalić je rekao da je u 2019. godini NPM izvršio dva i po puta više nadzora nad radom neuropsihijatrijskih ustanova i ustanova za socijalno staranje u odnosu na ukupan broj nadzora izvršenih u prethodnih deset godina nad radom ovih ustanova.